عضویت پرسش و پاسخ لینکها

درباره ما

درباره ما (اصلی)

نیازهای علمی و پژوهشی در عرصه جوامع علمی باعث شده است تا شکافی بین پژوهشگران و اندیشمندان از یک سو و مراکز علمی و پژوهشی که در رفع نیازهای آنها گام بر می دارند از سوی دیگر، ایجاد گردد. گروه معیار با بهره گیری از تجارب ارزشمند در صحنه علم و کاربرد دانش، قصد رفع نیازهای پژوهشی افراد و سازمانها را دارد. در این راستا، از تمامی ارگان های ذیربط دعوت می شود تا مشکلات و مسائل پژوهشی خود را با ما در میان بگذارند.

علی داوری (استاد دانشگاه تهران)

آرش رضازاده (دانش آموخته دانشگاه تهران)

About us:

Meyaar Group invites all individuals/enterprises who need consultation for tackling their organizational issues

Our main activities and responsibilities involve:

* Business consulting to start-ups

* Improvement of the organizations’ training performance

* Firm performance enhancement strategies

* Organizational innovation management

* Scientific studies consulting and research

 

Contact us:

Ali Davari, Assistant Professor at University of Tehran, Iran, Emai: ali_davari@ut.ac.ir / alidavari2010@yahoo.com

Arash Rezazadeh, MA Graduate on Entrepreneurship, University of Tehran, Iran, Emai: a.rezazadeh@ut.ac.ir / 2010rezazadeh@gmail.com