عضویت پرسش و پاسخ لینکها

اخبار

بخش گزارش های بین المللی در وب سایت معیار

گروه: عمومی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

گزارش های معتبر بین المللی از مواردی است که برای محققین عرصه های مختلف مهم به شمار آمده و بسیاری از نویسندگان و صاحب نظران برای ارائه شواهد و مدارک مرتبط با پژوهش خود، از ااطلاعات این گزارش ها استفاده می کنند.

با توجه به اهمیت این گزارش ها، بخشی با نام «بخش گزارش های بین المللی» در وب سایت معیار راه اندازی شده است که این گزارش ها را ارائه می دهد.

برای دسترسی به این بخش به اینجا مراجعه نمایید.