عضویت پرسش و پاسخ لینکها

اخبار

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 19 رشته تحصیلی در مراکز آموزش عالی موافقت کرد

گروه: عمومی
۲۲ فروردین ۱۳۹۳

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، شوراي گسترش آموزش عالي با ايجاد رشته هاي دوره  دكتري آموزشي –پژوهشي در رشته هاي مهندسي صنايع رنگ، پليمر و فرايندهاي پليمريزاسيون در پژوهشكده صنايع رنگ و رشته هاي مقطع كارشناسي ارشد مهندسي فضاي سبز در دانشگاه تهران، پرورش و مديريت توليد طيوردر دانشگاه گنبد كاووس و مهندسي عمران-محيط زيست در دانشگاه صنعتي قم موافقت کرد.
همچنين این شورا با ایجاد رشته هاي كارشناسي مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي در دانشگاه اروميه،مديريت صنعتي در مركز آموزش عالي لامرد، رشته هاي فناوري اطلاعات، مهندسي عمران، مديريت بازرگاني، مديريت اموربانكي و كارشناسي ناپيوسته آموزش ابتدايي در موسسه آموزش عالي غير دولتي-غيرانتفاعي بين المللي چابهار موافقت كرد.
شورای گسترش آموزش عالی  ایجاد رشته های كارشناسي آمار وكاربردها در دانشگاه نيشابور و حسابداري و  مهندسي صنايع  در موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي شهاب دانش را به تصویب رساند.
همچنين این شورا با ایجاد رشته های كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني و دوره کاردانی رشته های حسابداري و مديريت بازرگاني در موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي شهاب دانش موافقت قطعي به عمل آورد.

منبع: سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری