عضویت پرسش و پاسخ لینکها

اخبار

راه اندازی وبسایت معیار

گروه: عمومی
۲۷ آذر ۱۳۹۲

به اطلاع سازمان ها و پژوهشگران محترم می رساند که وبسایت معیار جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی سازمانها و همچنین کمک به پژوهشگران و تبادل نظرات آنها در راستاي ارتقاي سطح پژوهشی جامعه علمی ایجاد شده است. در این راستا از تمامی سازمان ها دعوت می شود تا نیازهای پژوهشی خود را با این گروه در میان گذارند.

منبع: وبسایت معیار