عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

بررسی تأثیر ابعاد یک متغیر بر متغیر دیگر

گروه: آمار و تحلیل آماری
۲۷ مرداد ۱۳۹۳

بارها محققین در پژوهش های خود به این مساله بر میخورند که باید تأثیر ابعاد یک متغیر را بر متغیر دیگر بررسی کنند.

نمونه واضح این امر در پایان نامه ها به عنوان فرضیه های فرعی پیش می آید.

در PLS بهترین راه به جای اینکه تک تک ابعاد را به متغیر وابسته ترسیم کنید این است که به صورت جداگانه تاثیر هر بعد را بر متغیر وابسته بسنجیم

در فایل ضمیمه سوال یکی از کاربران PLS در این خصوص به همراه جواب آورده شده است.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها