عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

LISREL، AMOS یا PLS کدام نرم افزار؟

گروه: آمار و تحلیل آماری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

شاید خیلی با این مساله مواجه شده باشید که با کدام یک از نرم افزار های SEM باید داده های خود را تحلیل کنید. در این نوشتار فایلی توسط گروه معیار قرار داده شده است که تصمیم گیری در این مورد را مشخص می سازد. این فایل را می توانید از قسمت ضمیمه ها دریافت نمایید.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها