عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

تبدیل داده ها برای تحلیل بهتر

گروه: آمار و تحلیل آماری
۲۹ فروردین ۱۳۹۳

یکی از مشکلاتی که اکثرا در تحلیل داده ها پیش می آید، حصول نتایج غیرواقعی به دلیل تأثیر تعدادی اندک از داده های غیر مناسب است. این داده های پرت که تحلیل تمام داده ها را تحت تأثیر قرار می دهند، یکی از مهمترین موارد مختل کننده برای محققین به شمار می روند. در این مواقع راه حل های مختلفی می توان پیشنهاد نمود که تبدیل داده ها یکی از آنهاست. از این رو در این نوشتار، شرحی بر تبدیل داده ها به روش لگاریتم و نرم افزار SPSS آورده شده است که از طریق قسمت ضمیمه ها می توانید فایل مربوطه را بارگذاری نمایید.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار
ضمیمه ها