عضویت پرسش و پاسخ لینکها

مقالات

معرفی نرم افزارهای تحلیل آماری با مدل سازی معادلات ساختاری

گروه: آمار و تحلیل آماری
۲۱ فروردین ۱۳۹۳

نسل اول روش­های مدل­سازی معادلات ساختاری (Covariance-based SEM Techniques)

این روش­ها که به روش­های کواریانس محور معروف هستند، توسط جورسگوک (1996) معرفی شدند. هدف اصلی این روش­ها تأیید مدل است که برای این کار به نمونه­ هایی با حجم بالا نیاز دارند. در این روش به تخمین ضرایب مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس­های واریانس-کواریانس مشاهده شده و پیش­بینی شده می­پردازند. ماتریس واریانس-کواریانس مشاهده شده توسط واریانس و کواریانس محاسبه شده بین متغیرهای مکنون به دست می­ آید. پرکاربردترین رویکرد محاسبه ضرایب در روش­های نسل اول، رویکرد تخمین حداکثر احتمال است که نیاز به داده ­های مربوط به متغیرهای مشاهده شده (سوال­ها) دارد که این متغیرها حتما باید از توزیع نرمال پیروی کرده باشند. توضیحات بیشتر و آشنایی با نرم افزارهای کواریانس محور را می­توانید در همین وبسایت ببینید.

نسل دوم روش­های مدل­سازی معادلات ساختاری (Component-based SEM Techniques)

روش­های مولفه محور که بعداً به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تغییر نام دادند، توسط وُلد (1974) ابداع شد. روش PLS از دو مرحله اصلی تشکیل شده است: 1) بررسی برازش مدل­های اندازه­ گیری، مدل ساختاری و مدل کلی. 2) آزمودن روابط میان سازه­ ها.

LISREL، EQS، AMOS و Smart PLS چهار مورد از پرکاربردترین نرم­افزارهای مدل­سازی معادلات ساختاری هستند که سه نرم­ افزار اول متعلق به نسل اول (Covariance-Based) و نرم افزار Smart PLS متعلق به نسل دوم (Component-Based) می­باشد.

منبع: گروه معیار
مولف: گروه معیار